Moduler


LetAsyl understøtter en række forskellige moduler som individuelt kan tilpasses medarbejdernes og beboernes behov.

De enkelte moduler kan fra- og tilvælges efter ønske.Læs mere om de enkelte moduler herunder:


LetAsyl indeholder et beboer-kartotek, hvori hver enkelt beboer har sit eget stamkort med portrætbillede.

Fra stamkortet har man adgang til alle registrede oplysninger om beboeren, herunder fx stamoplysninger, social udredning, kontrakt- og faseskifts-oplysninger samt tildelte aktiveringer, tilmeldinger til undervisning, m.m.

Det er også på stamkortet man registrer forsvindinger og genopdukninger.

Udover beboeroversigten er det muligt at søge i beboerkartotek efter fx personid, navn, alder, indkvartering, m.m. Det er også muligt at søge på fraflyttede beboere.

Beboermodulet giver også mulighed for udtræk af statistik i form af aldersfordeling. I tabelform og graf-form vises fordelingen af centerets beboere på alder på en specifik dato (fx 1. januar eller 1. juli).

LetAsyl kan udveksle data på flere måder, og det er muligt at udvide systemet med dataudveksling til egne systemer.

LetAsyl udveksler som standard data med Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS). På den måde hentes stamoplysninger om beboere automatisk, og skal derfor ikke indtastes, når en ny beboer flytter til centeret. LetAsyl har en udvidet integration som betyder at beboernes stamblad automatisk udfyldes med fx indkvarteringshistorik og faseskift-historik.

Oplysningerne fra Indkvarterings- og ydelsesBeregningssystemet (IBS) benyttes også til informere relevante medarbejdere om beboernes faseskift.

LetAsyl kan eksportere og importere oplysninger om beboere ved flytning mellem asylcentre tilknyttet LetAsyl. Dette minimerer arbejdet til genindtastning af oplysninger.

LetAsyl holder styr på indkvarteringen af beboerne. I LetAsyl tilføjer man asylcenterets afdelinger og de værelser og lejligheder, m.m. som benyttes til indkvartering. Herefter kan indkvarteringen nemt registreres.

LetAsyl indeholder en kapacitetsoversigt som gør det muligt at følge med i belægningsprocenter for centerets og dets afdelinger. Det er på denne måde nemt at få et overblik over den ledige kapacitet, samt at få overblik over fremtidige 'naboer' ved indkvartering.

Det er muligt at tildele adgang til kapacitetsoversigten til eksterne brugere ved fx styrelsen. På denne måde spares tid på at kommunikere oplysninger om kapacitet.

Fra LetAsyl kan kontrakter med beboerne nemt oprettes og udskrives. Indholdet i kontrakten forudfyldes automatisk af systemet.

Når kontrakten er underskrevet, registreres dette i systemet, som derefter automatisk kan advare om kontraktudløb og behov for ny kontrakt ved faseskift.

LetAsyl indeholder også en kontraktoversigt, som giver et overblik over alle indgåede kontrakter, samt en oversigt over beboere som endnu ikke har indgået kontrakt.

Bookingmoduler giver nem adgang til booking af lokaler, biler, udstyr, m.v. fra en fælles kalender. Det er muligt at oprette gentagne bookinger, sådan at et lokale fx bookes til undervisning hver tirsdag kl. 10-12.

Det er altid muligt at se hvem, der har booket samt formålet med bookingen.

LetAsyl giver mulighed for registrering og håndtering af inventar. Inventaret opdeles nemt i grupper som fx møbler, hårde hvidevarer, fjernsyn, osv.

Ved at registrere inventaret i LetAsyl får man mulighed for at udskrive inventarlister til de enkelte lejlighed/værelser som kan benyttes ved gennemgang.

Inventarmodulet kan også danne en samlet inventarrapport som kan benyttes til afrapportering over centerets inventarbeholdning.

LetAsyl giver mulighed for registrering og rapportering af operatørens samlede energiforbrug. Energiforbruget registres ved måleraflæsninger ind på de enkelte bygninger og energiformer.

LetAsyl danner et overblik i graf- og tabelform med mulighed for sammenligning med tidligere års forbrug.

Aktiverings-modulet i LetAsyl giver mulighed for at registrere, hvilke aktiverings-aktiviteter/praktik og praktiksteder, der er tildelt de enkelte beboere.

Fra modulet kan man føre fraværsprotokol og herefter automatisk udskrive fraværssedler.

Modulet giver forskellige oversigter, således at man fx hurtigt kan finde oplysninger om de beboere, som er tildelt en bestemt aktivitet eller et bestemt praktiksted. Samtidigt gives automatisk en oversigt over beboere i aldersgruppen som endnu ikke er tildelt aktivering.

LetAsyl giver mulighed for at registre tilmeldinger til voksen-undervisning. Herunder føring af voksenskolens protokoller, automatisk udskrivning af fraværssedler, m.m.

LetAsyl giver mulighed for at registre tilmeldinger til børneskolen og føring af fraværsprotokol.

I modulet kan man nemt angive børneskolernes lukkedage, samt se samlet statistik over tilmeldinger og fremmøde til brug for målopfyldelse.

Systemet kan automatisk danne et tilmeldingsbrev til eksterne skoler.

LetAsyl giver mulighed for at registre tilmeldinger til børnehaven og føring af fraværsprotokol.

I modulet kan man nemt angive børnehavernes lukkedage, samt se samlet statistik over tilmeldinger og fremmøde til brug for målopfyldelse.

Systemet kan automatisk danne et tilmeldingsbrev til eksterne børnehaver.

LetAsyl kan også håndtere registering af tilmeldinger til fritidsaktiviteter for både børn og voksne.

Med LetAsyl kan egen beholdning og udlevering af rejsehjemmel i form af fx klippekort, rejsekort, periodekort og enkeltbilletter registreres.

Arbejdsfordeling understøttes fx via muligheden for at forhåndsregistrere billetter, som med få klik senere kan registreres udleveret.

Systemet udarbejder automatisk en økonomisk rapport over udleverede billetter.

LetAsyl danner automatisk rapportering ifbm. særskilt afrapportering som opfylder Udlændingestyrelsens krav.

Afrapporteringen indeholder blandt andet information om udeboliger, danskundervisningsforløb, børnepasningstilbud, lønnet praktik m.v.

Adgangen til LetAsyl styres ved hjælp af brugergrupper og brugertiladelser. Det gør det nemt for centeret selv at oprette nye medarbejdere, skifte passwords, m.v.

De enkelte medarbejdere inddeles i personalegrupper, som gør det muligt for systemet kun at vise og give adgang til de dele af LetAsyl, som medarbejderen har behov for at bruge.

LetAsyl giver mulighed for at organisere løsning af både enkeltstående og periodiske opgaver ved hjælp af en opgavetavle. Kan benyttes fx til koordinering af praktiske serviceopgaver i 3-holdsskift med automatisk rapportering via email til opgavekoordinator.

LetAsyl giver mulighed for informering af medarbejderne ved hjælp af nyhedsbeskeder. Der er desuden en fælles oversigt over nyttige links som kan bruge til både dagligdagens genveje og til udbredelse af information.